strona główna    inf. o inwestycji    plany i ceny mieszkań    lokale usługowe    kredyty na zakup mieszkań    galeria    kontakt
Osiedle MintCity
WIZUALIZACJA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budowlana Oziębło Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Budowlanej 7 lok.1;

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zapewniony jest za poœrednictwem poczty elektronicznej: iodo@budowlana.waw.pl oraz listownie: Budowlana Oziębło Spółka Komandytowa, 03-315 Warszawa, ul. Budowlana 7 lok.1, z dopiskiem „IODO”;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz przeprowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług poprzez pocztę elektroniczną i/lub telefon na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, informacje dotyczące preferencji zakupowych;

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub do czasu zawarcia umowy;

 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług;

 • Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowane w tym celu;

 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.copyright © 2018 MintCity